Välkommen till Skärtorsdag 2021

Skärteknikcentrum Sveriges mötesplats för skärande bearbetning

Med Skärtorsdag 2021 fortsätter vi att utveckla en mötesplats där branschens företag kan hämta hem ny kunskap, få inspiration, och fördjupade kontakter som hjälper till i arbetet med att säkra en hållbar och konkurrenskraftig produktion. En bärande idé för Skärteknikcentrum Sverige är att både kunna erbjuda våra medlemmar och andra intressenter sådant som kan omsättas direkt i den egna verksamheten och sådant som hjälper till att lyfta blicken mot mer långsiktiga förändringar. Utveckling och förändring i våra produktionsprocesser går allt snabbare och många utmaningar som vi möter löser vi bättre tillsammans än var för sig. För att fungera som en effektiv resurs för branschen bygger vi därför vårt arbete på starka samarbeten och nätverk med företag, leverantörer och aktörer som är betydelsefulla inom olika områden. Idag har vi valt att fokusera på hållbar och konkurrenskraftig produktion. Vi har fyllt Skärtorsdag 2021 med inspel från talare som har expertkunskap att förmedla, möten med utställare som genom att visa sina förslag på lösningar kan ge handfasta råd att ta med hem och i maskinhallen pågår under förmiddagen industrins yrkestävlingar och sist men inte minst möjligheten för er som är här att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med varandra.

Det är så vi fungerar på Skärteknikcentrum Sverige
– vi skapar förutsättningar för utveckling – tillsammans!
Inte enbart med våra medlemmar och andra företag i branschen utan också med våra samarbetspartners, som till exempel idag när vi är på Epic – Innovation & Technology Center.

Välkommen till Skärtorsdag 2021! En mötesplats som nu utvecklas till en årligen återkommande och given branschdag för ledare och medarbetare i produktionen, med intresse och ansvar för hur vi möter utmaningar med en hållbar och konkurrenskraftig produktion.


Chris Schmidt, ordförande
Ingegerd Green, vd